PIRKIMO TAISYKLĖS

www.vuno.lt savininkas Gediminas Belekevičius., IV. Pažymos NR. 841237, adresas Pramonės pr. 41A, LT-50464, Kaunas., kontaktinis telefonas +370 601 80806, elektroninio pašto adresas: eshopkns@gmail.com, a.s.pavedimams LT507300010155156961 Gediminas Belekevičius.

Prekių pirkimo – pardavimo www.vuno.lt elektroninėje parduotuvėje taisyklės

Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi www.vuno.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – „www.vuno.lt“) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka www.vuno.lt parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi www.vuno.lt parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
1.2. El. parduotuvėje www.vuno.lt prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia Gediminas Belekevičius, registracijos adresas: Pramonės pr. 41A, LT-50464 Kaunas., IV. Pažymos NR. 841237, adresas Pramonės pr. 41A, LT-50464, Kaunas., kontaktinis telefono Nr. +370 601 80806, elektroninio pašto adresas: eshopkns@gmail.com (toliau – „Pardavėjas“).
1.3. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis www.vuno.lt elektroninėje parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis www.vuno.lt elektroninės parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“). Naudotis www.vuno.lt parduotuve ir joje pirkti turi teisę: 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
Specialias prekes (specialios prekės – tai ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys, kurių pirkimui reikalingas leidimas, išduodamas teritoriniame Policijos komisariate (Pagal LR Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą); paprastos prekės – visos kitos prekės, kurių įsigijimui yra nereikalingas policijos leidimas) gali įsigyti asmenys turintys leidimą, patvirtinantį, kad asmuo gali įsigyti ir laikyti leidime nurodytus ginklus ir (ar) ginklų priedelius, šaudmenis. 4 kategorijos pirotechnikos gaminius įsigyti leidžiama tik juridiniams asmenims.

1.4. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti www.vuno.lt parduotuvėje.
1.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia www.vuno.lt parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.
1.6. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo www.vuno.lt parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių www.vuno.lt parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių www.vuno.lt parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.
1.7. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant www.vuno.lt parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
1.8. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.9. Pardavėjas, atsižvelgdamas į www.vuno.lt parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti registruotų Pirkėjų skaičių.
1.10. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi www.vuno.lt parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas www.vuno.lt parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti www.vuno.lt parduotuvės ar Pardavėjo vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.
1.11. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti www.vuno.lt parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Pardavėjui. Pardavėjui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.
1.12. Pardavėjas šiuo informuoja, patvirtina ir garantuoja Pirkėjui, kad jis kaip pardavėjas yra įgaliotas parduotuvėje www.vuno.lt organizuoti, vykdyti Pardavėjui priklausančių prekių prekybą ir teikti Pirkėjui su tokių prekių prekyba susijusias kitas paslaugas, kaip nurodyta šiose Taisyklėse.

 

2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas
2.1. Pirkėjas gali pirkti www.vuno.lt elektroninėje parduotuvėje šiais būdais:
2.1.1 internetu užsiregistruodamas www.vuno.lt elektroninėje parduotuvėje;
2.1.2 internetu nesiregistruodamas www.vuno.lt elektroninėje parduotuvėje;
2.1.3 pateikęs užsakymą el. paštu: eshopkns@gmail.com ar telefonais: +370 601 80806.
Registruojantis, registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.
2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
2.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis www.vuno.lt parduotuve ir joje pirkti. Pirkėjas vėl įgyja galimybę pirkti tik iš naujo užsiregistravęs www.vuno.lt parduotuvėje.
2.4. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie www.vuno.lt parduotuvės Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių (Pirkėjo vardo, pavardės ir pan.) ir (arba) skaičių (pvz. gimimo datos) ir pan.) ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie www.vuno.lt parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei www.vuno.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo pasikeisti prisijungimo duomenis. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie www.vuno.lt parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.
2.5. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi www.vuno.lt parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.
2.6. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos prekės, yra pilnametis (Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais), vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis www.vuno.lt parduotuvės paslaugomis.
2.7. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir anketoje pažymint atitinkamus laukus.

3. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka
3.1. Prekių kainos www.vuno.lt parduotuvėje ir suformuotame užsakyme eurais.
3.2. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis www.vuno.lt parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.
3.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
3.3.1. Už perkamas prekes atsiskaitoma per paysera.lt sistemą (pasirinkę šį mokėjimo būdą Jūs per paysera.lt sistemą būsite nukreipti į Jūsų banką ir iškarto galėsite atlikti atsiskaitymą už prekes, o pinigai pervedami nedelsiant). Paysera.lt bendradarbiauja su didžiausiais šalies bankais, taigi Jūs galite atsiskaityti per paysera.lt jei esate nors vieno banko klientas. Tai saugaus apmokėjimo garantas. Paysera.lt sukūrė jį tam, kad Jūs galėtumėte būti užtikrinti apmokėjimo būdų gausa ir saugumu atsiskaitant internetu.
3.3.2. Atsiskaitymas banko pavedimu naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.
Gediminas Belekevičius
Sąskaitos Nr. LT507300010155156961
„Swedbank” AB
Banko kodas 73000
Mokėjimo paskirtis: sąskaitos faktūros numeris.
Mokėjimas privalo būti atliktas per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo užsakymo patvirtinimo sistemoje. Kitu atveju užsakymas yra atšaukiamas.
Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
3.4. Pirkėjas, jei jis yra juridinis asmuo, turi teisę atsiskaityti už prekes apmokant pateiktą išankstinę sąskaitą (susisiekus su „vuno.lt“ el. paštu: eshopkns@gmail.com). Gavęs išankstinę sąskaitą Pirkėjas pinigus perveda į Pardavėjo sąskaitą išankstinėje sąskaitoje nurodytu terminu. Pirkėjui neapmokėjus išankstinės sąskaitos joje nurodytu terminu prekių užsakymas nėra vykdomas. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

4. Prekių komplektavimas ir pristatymas
4.1. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas 5-6 Eur su PVM mokestis. Prekės pristatomos į visus Lietuvos miestus ir gyvenvietes. Pirkėjas gali pasirinkti šiuos prekių pristatymo būdus:
4.1.1. Prekių pristatymas per Lietuvos paštą ar Omniva paštomatą (kaina 5-6 Eur su PVM).
4.1.2. Prekių pristatymas į užsienį per Lietuvos paštą (kaina 18 Eur su PVM).
4.2. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės, pristatyti mažesnį prekės kiekį arba parinkti Pirkėjo užsakytai prekei analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę (toliau – „Panaši prekė“), prieš tai informavus Pirkėją jo nurodytais kontaktais. Apie pageidavimą arba nepageidavimą, kad jam būtų parenkama Panaši prekė, Pirkėjas gali informuoti el. paštu: eshopkns@gmail.com
4.3. Jeigu Pardavėjo parinktos Panašios prekės kaina yra mažesnė, nei Pirkėjas yra sumokėjęs, sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas sumokamas į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių pristatymo. Jeigu Panašios prekės kaina yra didesnė, Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjui nebereikės papildomai primokėti.
4.4. Jeigu Pirkėjo netenkina Pardavėjo parinkta Panaši prekė, jis gali šią prekę grąžinti. Grąžinimo faktas pažymimas sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.
4.5. Pirkėjui priėmus Pardavėjo pristatytas Panašias prekes, vėliau jos gali būti grąžintos (išskyrus prekes, kurios pagal teisės aktus nekeičiamos ir negrąžinamos) tik šių Taisyklių skyriuje „Prekių keitimas ir grąžinimas“ nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
4.6. Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, taip pat už siuntos pristatymo metu Pirkėjo grąžintas Panašias prekes sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.
4.7. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos www.vuno.lt parduotuvės sistemoje Pirkėjo užregistruotu adresu.
4.8. Tuo atveju, kai Pirkėjo www.vuno.lt parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
4.9. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas registruodamasis www.vuno.lt LT parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą (kai Pardavėjas turi įsitikinti prekes priimančio asmens amžiumi pagal taikytinus teisės aktus), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį.
4.10. Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.
4.11. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti Pardavėjui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.
4.12. Lietuvos teritorijoje prekės pristatomos nuo dviejų iki septynių darbo dienų laikotarpyje nuo mokėjimo už prekes gavimo dienos.
4.13. Pardavėjas neatsako už uždelsimus, atsiradusius dėl mūsų partnerių, šiuo atveju transporto įmonių ir tiekėjų, pristatymo bėdų. Atitinkamai tiekimo ir paslaugų teikimo terminai pailgėja dėl aplinkybių, kurios nepriklauso mūsų kompetencijai.

5. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
5.1. Visų www.vuno.lt parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.
5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad www.vuno.lt parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Jeigu prekės spalvos, dydžio ar formos neatitikimas sąlygotas dėl pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet pardavėjas atsako už prekės galimus išvaizdos neatitikimus.
5.3. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už www.vuno.lt elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

6. Prekių keitimas ir grąžinimas
6.1. Tinkamos kokybės Specialios prekės – ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys, kuriems įsigyti reikalingas leidimas, yra nekeičiamos ir negrąžinamos remiantis LR CK XVIII1 skyriaus nuostatomis ir LR Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 738 ,,Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“.

6.1.1. Tinkamos kokybės prekės- sveikatos apsaugos, higienos, kosmetikos, erotinės prekės, kurios kontaktuoja su oda nėra grąžinamos(apatiniai, magnetiniai diržai, lieknėjimo korsetai, sporto diržai ir pan..).
6.2. Visų kitų parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis LR CKXVIII1skyriaus nuostatomis.

6.3. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis LR CK 6.22810 straipsnio nuostatomis, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, užpildydamas Prekių grąžinimo aktą.
6.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
6.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su preke);
6.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
6.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
6.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
6.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą.
6.5. Gražinant prekes būtina pateikti sąskaitą faktūrą, kuri buvo gauta kartu su siunta, arba kitą prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą
6.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
6.7. Prekės grąžinimo atveju Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pinigus už grąžintą prekę pervesti tik atlikus grąžintos prekės įvertinimą. Pinigai pervedami tik į mokėtojo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) nuo prekės gavimo. Prekės siuntimo ir grąžinimo išlaidas sumoka Pirkėjas.
6.8. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma.
6.9. Už gražinamos prekės komplektaciją atsako Pirkėjas.
6.10. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu: eshopkns@gmail.com ar kontaktiniais telefonais Nr. +370 601 80806.

7. Apsikeitimas informacija
7.1. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu: eshopkns@gmail.com ar kontaktiniais telefonais Nr. +370 601 80806.

8. Baigiamosios nuostatos
8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
8.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8.5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).